naglowek_egzamin_neurosonol2015_ver2014.png

 

Egzamin na certyfikat Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
dla lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne w zakresie neurosonologii

UWAGA:
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ NAJPÓŹNIEJ DO
20 GRUDNIA 2018

Przewidywane miejsce i termin kolejnego egzaminu:

Poznań, 12 stycznia 2019 r. 


Rejestracja uczestników (on-line) prowadzona jest przez Biuro Kongresów SKOLAMED, ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, e-mail: kongres@skolamed.pl, telefon: (81) 534 71 48 lub 693 067 914 poprzez witrynę www.certyfikat.skolamed.pl, które zajmuje się obsługą administracyjną egzaminu we współpracy z Sekcją Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

Skolamed_adres_2017.jpg

Sekcja Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego przewiduje, że kolejna edycja egzaminu odbędzie się w Poznaniu w sobotę, 12 stycznia 2019 r. Egzamin będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Cena opłaty egzaminacyjnej wynosi 990 PLN. Opłatę egzaminacyjną należy uiścić najpóźniej na 4 tyg. przed egzaminem (brak dokonania opłaty w terminie powoduje usunięcie z listy uczestników). Maksymalna liczba uczestników – 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń – zakwalifikowanie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną).

Na egzaminie należy przedstawić dowód osobisty, kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz specjalizacji i dowód wpłaty.

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie pozytywny wynik uzyskany na obu etapach egzaminu.

Część teoretyczną egzaminu stanowić będzie multimedialny test złożony z 50 pytań (30 pytań tekstowych przygotowanych w oparciu o „Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii” pod redakcją Radosława Kaźmierskiego (wyd. Wydawnictwo Czelej 2011) oraz 20 pytań dotyczących analizy obrazów USG. Przewidujemy, że test odbędzie się w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu CITK przy ulicy Parkowej 2 w Poznaniu. Zbiórka w holu budynku 15 minut przed rozpoczęciem tekstu. 

Część praktyczna egzaminu realizowana będzie bezpośrednio po zakończeniu części teoretycznej. Egzamin praktyczny będzie obejmował samodzielne wykonanie oraz pisemną interpretację (przygotowanie opisu) badań USG tt. domózgowych (met. Doppler Dupleks) oraz USG przezczaszkowego (met. Dupleks lub met. ”ślepego Dopplera”) w łącznym czasie 80 min.

Zasady przyznawania certyfikatu Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz forma egzaminu zostały zaakceptowane decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 

ZASADY ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA W EGZAMINIE

Podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia oraz dokonanie pełnej wpłaty jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu.

>> KARTA ZGŁOSZENIA (pdf do pobrania)

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie Organizator egzaminu ma prawo skreślić zgłoszoną osobę z listy uczestników. Cena egzaminu obejmuje wyłącznie koszty administracyjne i nie zawiera dojazdu, wyżywienia, noclegu itp. osób egzaminowanych.

Egzamin przeprowadza komisja ekspertów powołana przez Zarząd Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, obsługę administracyjną egzaminu prowadzi firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w egzaminie w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed egzaminem pobierana jest opłata manipulacyjną w wysokości 20 % ceny. Wpłata nie podlega zwrotowi przy rezygnacji w terminie 14 dni lub krótszym przed egzaminem. Uczestnik ma prawo zgłosić na swoje miejsce inną osobę spełniającą wymagania. Zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić tylko w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji oraz podania numeru rachunku bankowego, na które zwrócimy wpłatę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania egzaminu do 10 dni przed jego rozpoczęciem z powodu braku minimalnej liczby uczestników oraz z innych niezależnych i nieprzewidzianych przyczyn. W przypadku odwołania egzaminu zwracana jest uczestnikom pełna wniesiona opłata lub proponowany jest inny termin przeprowadzenia egzaminu

 

Partnerzy

 

logo_kosmed_esaote.gif

 

logo2k2.jpg