naglowek_egzamin_neurosonol2015_ver2014.png

 

Egzamin na certyfikat Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
dla lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne w zakresie neurosonologii

 

Miejsce i termin kolejnego egzaminu:

Lublin, sobota 29 lutego 2020 r.

 

UWAGA:
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ NAJPÓŹNIEJ DO
31 STYCZNIA 2020 r.

 

Rejestracja uczestników (on-line) prowadzona jest przez Biuro Kongresów SKOLAMED, ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, e-mail: kongres@skolamed.pl, telefon: (81) 534 71 48 lub 693 067 914 poprzez witrynę www.certyfikat.skolamed.pl, które zajmuje się obsługą administracyjną egzaminu we współpracy z Sekcją Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

 

Skolamed_adres_2017_Medtech.png

Sekcja Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego przewiduje, że kolejna edycja egzaminu odbędzie się w Lublinie w sobotę, 29 lutego 2020 r. Egzamin będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Cena opłaty egzaminacyjnej wynosi 1500 PLN. Opłatę egzaminacyjną należy uiścić najpóźniej na 4 tyg. przed egzaminem (brak dokonania opłaty w terminie powoduje usunięcie z listy uczestników). Maksymalna liczba uczestników – 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń – zakwalifikowanie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną). Aby egzamin był organizowany, konieczne jest zgłoszenie minimum 8 osób. 

Na egzaminie należy przedstawić dowód osobisty, kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz specjalizacji i dowód wpłaty.

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie pozytywny wynik uzyskany na obu etapach egzaminu.

Część teoretyczną egzaminu stanowić będzie multimedialny test złożony z 45 pytań (25 pytań tekstowych przygotowanych w oparciu o „Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii” pod redakcją Radosława Kaźmierskiego (wyd. Wydawnictwo Czelej 2011) oraz 20 pytań dotyczących analizy obrazów USG.

Test rozpocznie się o godz. 8.00 w sobotę 29 lutego 2020 r. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ulicy Chodźki 4 w Lublinie. Zbiórka w holu budynku na parterze (przy portierni) 15 minut przed rozpoczęciem testu. 

Część praktyczna egzaminu realizowana będzie od godz. 10.00 w Pracowni Neurosonologii Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, II piętro (pracownia jest na oddziale kobiecym, po wejściu do Kliniki w prawo). Egzamin praktyczny będzie obejmował samodzielne wykonanie oraz pisemną interpretację (przygotowanie opisu) badań USG tt. domózgowych (met. Doppler Dupleks) oraz USG przezczaszkowego (met. Dupleks lub met. ”ślepego Dopplera”) w łącznym czasie 60 min.

Zasady przyznawania certyfikatu Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz forma egzaminu zostały zaakceptowane decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 

ZASADY ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA W EGZAMINIE

Podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia oraz dokonanie pełnej wpłaty jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu.

>> KARTA ZGŁOSZENIA (pdf do pobrania)

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie Organizator egzaminu ma prawo skreślić zgłoszoną osobę z listy uczestników. Cena egzaminu obejmuje wyłącznie koszty administracyjne i nie zawiera dojazdu, wyżywienia, noclegu itp. osób egzaminowanych.

Egzamin przeprowadza komisja ekspertów powołana przez Zarząd Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, obsługę administracyjną egzaminu prowadzi firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w egzaminie w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed egzaminem pobierana jest opłata manipulacyjną w wysokości 20 % ceny. Wpłata nie podlega zwrotowi przy rezygnacji w terminie 14 dni lub krótszym przed egzaminem. Uczestnik ma prawo zgłosić na swoje miejsce inną osobę spełniającą wymagania. Zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić tylko w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji oraz podania numeru rachunku bankowego, na które zwrócimy wpłatę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania egzaminu do 10 dni przed jego rozpoczęciem z powodu braku minimalnej liczby uczestników oraz z innych niezależnych i nieprzewidzianych przyczyn. W przypadku odwołania egzaminu zwracana jest uczestnikom pełna wniesiona opłata lub proponowany jest inny termin przeprowadzenia egzaminu

 

Partnerzy

 

logo_kosmed_esaote.gif

 

logo2k2.jpg