naglowek_egzamin_neurosonol2015_ver2014.png

 

Sekcja Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zasady przyznawania certyfikatów Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dla lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne w zakresie neurosonologii


1. Certyfikaty dla lekarzy wykonujących badania neurosonologiczne mają na celu:

 • podniesienie jakości badań,
 • upowszechnienie wysokich standardów badania,
 • wyrównanie dostępności pacjentów do badań wykonywanych na podobnie wysokim poziomie,
 • potwierdzenia odpowiedniego przygotowania lekarzy do samodzielnego, wykonywania i interpretowania badań neurosonologicznych,
 • podniesienie rangi tej umiejętności w środowisku lekarskim.

2. Certyfikat Sekcji Neurosonologii potwierdza umiejętność wykonania wszystkich rodzajów badań neurosonologicznych w zakresie przewidzianym w Standardach Sekcji Neurosonologii PTN dotyczących:

 • USG Doppler duplex tętnic szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym,
 • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (TCD),
 • USG Doppler duplex (TCCD) tętnic wewnątrzczaszkowych.

3. Certyfikat będzie przyznawany na okres pięciu lat.

 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O UZYSKANIE CERTYFIKATU DLA LEKARZY WYKONUJĄCYCH BADANIA NEUROSONOLOGICZNE

 1. O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się lekarze ze specjalizacją w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, chirurgii naczyń, anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.
 2. Uzyskanie certyfikatu odbywa się w trybie 2 stopniowego egzaminu (teoretycznego i praktycznego) złożonego przed komisją ekspertów powołaną przez Zarząd Sekcji Neurosonologii PTN.
 3. W trakcie egzaminu lekarz ubiegający się o certyfikat zobowiązany jest do wykazania gruntownej wiedzy teoretycznej dotyczącej metod neurosonologii i ich klinicznego zastosowania oraz praktycznych umiejętności wykonywania i interpretacji badan neurosonologicznych.
 4. Egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu Sekcji Neurosonologii PTN będzie przeprowadzony minimum 1 raz w roku, w ustalonym i ogłoszonym z wyprzedzeniem miejscu i czasie. Egzamin jest odpłatny, opłata egzaminacyjna będzie dostosowywana corocznie do kosztów przeprowadzenia procedury egzaminacyjnej.
 5. Po uzyskaniu certyfikatu Sekcji Neurosonologii PTN, co 5 lat odbywać się będzie recertyfikacja. Aby uzyskać dalsze przedłużenie certyfikatu należy zebrać w okresie 5 lat 9 punktów edukacyjnych w dziedzinie neurosonologii.

Punkty edukacyjne w dziedzinie neurosonologii będą przyznawane za:

-    uczestnictwo w fakultatywnych kursach i spotkaniach szkoleniowych organizowanych pod patronatem Sekcji Neurosonologii (5 pkt za jeden kurs),
-    udział w sesjach neurosonologicznych Zjazdów Krajowych organizowanych pod patronatem Sekcji Neurosonologii:

o    wygłoszenie referatu ustnego (5 pkt pierwszy autor, pozostali autorzy 2 pkt),
o    przedstawienie plakatu (3 pkt pierwszy autor, pozostali 1 pkt),
o    uczestnictwo bierne (2 pkt),

-    udział w sesjach neurosonologicznych Zjazdów Międzynarodowych

o    wygłoszenie referatu ustnego (6  pkt pierwszy autor, pozostali 2 pkt),
o    przedstawienie plakatu (3 pkt pierwszy autor, pozostali 1 pkt),
o    uczestnictwo bierne (2 pkt),

-    publikacja artykułu dotyczącego neurosonologii,

o    w recenzowanym czasopiśmie polskim (5 pkt pierwszy autor, pozostali 2 pkt),
o    w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub posiadającym współczynnik wpływu (impact factor)  (6 pkt pierwszy autor, pozostali 2 pkt),

-    publikacja rozdziału podręcznika dotyczącego neurosonologii lub rozdziału dotyczącego neurosonologii w innych podręcznikach,

o    autorstwo rozdziału (5 pkt pierwszy autor, pozostali 3 pkt, w przypadku 2 autorów po 4 pkt),
o    redakcja podręcznika (5 pkt),

-    wykładowca na kursie neurosonologicznym (5 pkt), w tym na kursach CMKP wymaganych do specjalizacji z neurologii,

-    staże szkoleniowe w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych trwające minimum 2 tygodnie – 5 pkt.